AutiSpektrum Egyesület
 • infopont

  8200 Veszprém, Stromfeld u. 9/F

 • Telefon

  06-70-907-10-28

 • E-mail

  auti-csop@freemail.hu

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett pólótervező pályázat (a továbbiakban: pályázat) szervezője és lebonyolítója az AutiSpektrum Egyesület (székhely: 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 40/b., a továbbiakban: Szervező).

 1. DÍJAZÁS

A díjazottak a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Pályázók közül kerülnek kiválasztásra:

 1. Egyesületi díj: Lenovo TB-X103F tablet + egy póló a saját tervezésű mintával, választott méretben
  A nyerteseket az AutiSpektrum Egyesület tagjai választják ki az Egyesület zárt levelezőlistáján közzétett pályaművek közül, szavazás útján.
 2. Közönségdíj: 20000 Ft pénzdíj
  A közönségdíj online szavazással dől el, melyen minden pályamunka részt fog venni. Az alkotásokat az Egyesület Facebook oldalára töltjük fel, és a like-ok száma alapján értékelünk.
 3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A pályázaton részt vehet bárki, végzettségre vagy szakmai háttérre való tekintet nélkül.

 1. A PÁLYÁZATI IDŐSZAK

A pályázati időszak 2019. március 1-ig tart.

 1. A PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A Szervező a pólótervező pályázatot honlapján és / vagy Facebook oldalán hirdeti meg két kategóriában.

 1. A JÁTÉK MENETE
 2. február 5-ig a pályázat közzététele az Egyesület Facebook oldalán és / vagy honlapján.
 3. március 1-ig: beküldési pályázati időszak
 4. március 5-20: a beküldött pályamunkák közzététele az Egyesület zárt levelezőlistáján, és Facebook oldalán
 5. március 20-25: a nyertesek értesítése e-mailben / telefonon
 6. április 2 (tervezett dátum): kiállítás megnyitó, a nyeremények átadása

6.1. Részvétel

A pályaműveket jpg formátumban kérjük az auti-csop@freemail.hu e-mail címre elküldeni. A pályázat csak akkor érvényes, ha határidőre megérkeznek az alkotások és a jelentkezési lap – adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat!

Téma: póló tervezése az Egyesület gyermek- és felnőtt korú tagsága részére.

Egy pályázat 3 tervet tartalmazzon: felnőtt, fiú gyermek és lány gyermek póló látványterve

Formai és tartalmi követelmény:

 • a tervezett szín, felirat, minta vagy grafika kapcsolódjon az autizmushoz
 • kerüljön feltüntetésre az Egyesület logója (letölthető innen: https://autispektrum.com/autispektrum-logo/
 • közízlést sértő alkotás kizárásra kerül!
 • kerülhet minta a póló elejére és hátuljára is, de elfogadunk csak előre vagy hátra készült látványterveket is (a látványterven egyértelműen legyen látható, hogy hová kerülne a pólón a tervezett minta)
 • felhasználhatóak olyan interneten található grafikai és egyéb anyagok, melyek nem esnek szerzői jogvédelem alá

Technika:

– tetszőleges technikával készített alkotásokat várunk

– a kivitelezés szita- vagy digitális nyomtatással fog történni

6.2. A Nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése

A Nyertesek nevét a Szervező hivatalos www.autispektrum.com oldalán és / vagy Facebook oldalán, továbbá a Játékosok által megadott e-mail címen értesíti a Nyerteseket a díjazásról, valamint tájékoztatja őket a nyeremény átvételének részleteiről.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a nyertes a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem jelez vissza, nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott e-mail címen / telefonszámon, vagy egyéb módon nem működik együtt és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.4. A Nyeremények átadása

A nyeremény átadására várhatóan április 2-án kerül sor a Játékos személyazonosságának igazolását követően.

A tárgynyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt az adategyeztetést követően a Szervező adja át a nyertes részére.

6.5. Kizárás a játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
 • a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
 • jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.
 • a pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;
 • a pályázatra beküldött alkotás megbotránkoztató;
 • a pályázatra beküldött alkotás jogszabályt sért;
 • a pályázatra beküldött alkotás reklámot hordoz
 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

Az AutiSpektrum Egyesület kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve –       Játékban részt vevő azonosítása,

–       Játékban való részvétel,

–       Nyeremény kézbesítése/átadása,

–       Játékban részt vevő értesítése,

–       egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy lakcíme –       Játékban részt vevő azonosítása,

–       Játékban való részvétel,

–       Nyeremény kézbesítése/átadása,

–       Játékban részt vevő értesítése,

–       egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő kiskorú természetes személy törvényes képviselőjének neve, e-mail címe, telefonszáma ¾    Játékban részt vevő azonosítása,

¾     Játékban való részvétel,

¾     Sorsolás lebonyolítása,

¾    Játékban részt vevő értesítése,

¾    egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

 

az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap

 

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti az Egyesülettől, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

AutiSpektrum Egyesület

8200 Veszprém, Lóczy L. u. 40/b

auti-csop@freemail.hu

Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Pályázó tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Pályázó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Pályázó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Pályázó az alábbi elérhetőségeken érheti el:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 1. KAPCSOLAT

A játékkal kapcsolatban érdeklődni az auti-csop@freemail.hu e-mail címen lehet.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázó a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja.

A Pályázó a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.autispektrum.com és / vagy Facebook oldalán teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Pályázó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Pályázók tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét közzétegye.

A Pályázó a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatként beküldött alkotásokat a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott termékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, hogy Pályázatáért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, képek a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Pályázó a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Veszprém, 2019.01.26.